Nikdo z nás nedokáže tolik, co my všichni dohromady.
(japonské přísloví)

Naše velká inspirace

Prof. MUDr. Radana Königová, CSc.

Rytířka českého lékařského stavu.

Radana
Vynikající lékařka, skvělá pedagožka a vědkyně, mimořádná osobnost v oboru popáleninové medicíny, který založila a rozvíjela. Emeritní přednostka Kliniky popáleninové medicíny. Respektovaná žena a uznávaná autorita u nás i ve světě. Prosadila popáleninou medicínu jako samostatný, ale přitom multidisciplinární obor.

"Prvním úkolem je umožnit přežití postižených, což se daří díky pokroku v kritické medicíně, která snížila častou mortalitu nemocných, takže mnozí popálení s primárně infaustní prognózou přežívají...
Druhým úkolem – stejně závažným – je zabránit tzv. sociální smrti. To znamená umožnit pacientovi zařazení do života, což vyžaduje dlouhodobou rehabilitaci fyzickou i psychickou...Nedílnou součástí tohoto principu je i psychologická podpora nejen popáleného pacienta, ale i jeho rodinných příslušníků a dalších blízkých." - prof. MUDr. Radana Königová, CSc.

Je nám ctí, že s námi spolupracují 

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

KarelB

Psycholog s výzkumnou a klinickou erudicí, je autorem či spoluautorem monografií a výzkumných studií z oblastí psychologie osobnosti a emocí, mezilidské komunikace a konfliktů, psychoterapie a rodinné terapie, psychosomatiky, psychologické diagnostiky a měření. Podílí se na výzkumné a vzdělávací činnosti v těchto oborech; mimo jiných léčebně, psychagogicky, nebo výcvikově zaměřených organizací především na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, kde působí jako kmenový pracovník v její koncepční, vzdělávací a výzkumné činnosti.

V klinické praxi se věnuje psychodiagnostice a psychoterapii s dětmi, s dospělými a s rodinami, se zaměřením na tělesná a psychosomatická onemocnění včetně psychogeneze a léčby bolesti a dalších stresově, traumaticky, nebo vztahově podmíněných poruch prožívání, chování a tělesného stavu. Do české klinické a vzdělávací praxe zavedl některé nové psychodiagnostické a psychoterapeutické metody. K činnosti Avalone přispívá odbornými náměty, mimo jiné i formou vzdělávání a výcviku v rámci svých prakticky zaměřených odborných seminářů a praktickou psychoterapeutickou podporou při překonávání popáleninového traumatu u dětí".– Z jeho odborných textů vyjímáme:

„Také vlastní skutečností trvalého tělesného poškození (úrazem, chorobou nebo chirurgickým zásahem) trpí děti do puberty subjektivně zpravidla méně a snáze než v pozdějším věku se přizpůsobují svým omezením. Naproti tomu však těžce nesou nepříznivé reakce okolí (posměch, stranění se apod.) na zjevná postižení, ať je jejich objektivní význam pro životní funkce velký, nebo malý (např. ať jde o kosmetické vady a zvláštnosti, nebo o zmrzačení). Až starší děti, prepubertální a pubertální, začínají vnímat své příznaky jako příčinu svých těžkostí a důvod k obavám či ke smutku. ... Z tohoto hlediska je významné pro hodnocení dětských postižení a příznaků to, že stupeň subjektivního utrpení říká málo o závažnosti onemocnění dítěte. Místo toho poukazuje spíše na poruchy a nedostatky v jeho vztazích s blízkými dospělými osobami.“ (Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, J. Dětská psychoterapie, 2. vyd. Praha: Portál 2000, s. 25-26)

 

Mgr. Václav Krása

Krása Václav

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky. Český politik. V 90. letech 20.století poslanec České národní rady a Poslanecké sněmovny.
Neúnavný bojovník za práva lidí se zdravotním postižením. http://www.vaclavkrasa.cz/zivotopis.html

 „Již 30 let se věnuji problematice osob se zdravotním postižením, jejichž práva a zájmy hájím v oblasti tvorby legislativy, tedy na té nejvyšší úrovni. Národní radu osob se zdravotním postižením ČR zastupuji v rámci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Podvýboru pro sociální služby a osoby zdravotně postižené, Řídícího výboru Národního rozvojového programu Mobility pro všechny, Zdravotně sociální komise předsednictva Svazu měst a obcí ČR a v Pacientské radě Ministerstva zdravotnictví ČR".- V. Krása


Od roku 2002 je pan Mgr. Václav Krása předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

 http://www.nrzp.cz/homepage.html

Celostátní organizace zastupující zájmy OZP, působící jako poradní orgán vládního výboru pro zdravotně postižené.V každém kraji má svoje profesionální pracoviště. Obecným cílem je zlepšení prostředí pro integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. Realizace tohoto úkolu je prostřednictvím zlepšování života lidí se zdravotním postižením v jednotlivých oblastech jejich života.
Poradny NRZP ČR nabízí bezplatné, nezávislé, diskrétní a nestranné odborné sociální poradenství v mnoha oblastech. Více zde: http://www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/poradna-nrzp-cr-v-regionech/1356-projekt-poradenstvi-nrzp-cr.html

 

 Mgr. Lucie Vacková, Ph.D.

Lucie

Původní profesí fyzioterapeutka, tomuto oboru se věnovala 12 let. Poté vystudovala sociální práci se zaměřením na aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (PVŠPS), kde získala kompletní daseinsanalytické psychoterapeutické vzdělání.

Od roku 2010 působí jako pedagog a odborný asistent na PVŠPS. Věnuje se daseinsanalytické psychoterapii, aktivně působí v České daseinsanalytické společnosti a je také členkou Rakouské daseinsanalytické společnosti. Doktorát z filosofie získala na Univerzitě Karlově v roce 2017. V současné době si rozšiřuje psychoterapeutické vzdělání v Rakouském daseinsanalytickém institutu ve Vídni.

V oblasti daseinsanalýzy působí ve třech oblastech. V rámci prevence a poradenství realizuje společně se studenty PVŠPS (obory sociální práce a psychologie) pravidelná poradenská daseinsanalytická setkání se žáky ZŠ, která jsou zaměřena na prevenci a léčbu šikany. V oblasti psychoterapie působí jako koterapeutka na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice Eset, při které v roce 2014 založila společně s PhDr. Karlem Balcarem CSc. nejprve dětskou psychoterapeutickou skupinu orientovanou na pomoc dětem, které prožily šikanu a od roku 2018 také i rodičovskou skupinu.

„Moderní civilizace by měla rozmanitými způsoby podporovat a chránit nejzranitelnější a nejnadějnější část svého pramenného základu, jenž je utvářen dvěma pouze zdánlivě opačnými a vzdálenými póĺy - seniory a dětmi. V podstatě jde o kultivaci lidské otevřenosti a porozumění principům zrození a smrti, které člověka a jeho bytí ve světě nejen zakotvují, ale mohou jej také inspirovat k tvůrčí plnosti." - VACKOVÁ Lucie